BFSS

Formand BFSS
Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod

Vi er til for alle, og foreningens formål er at fremme Storvorde-Sejlflod områdets udvikling og sammenhold. Gennem samarbejde arbejdes der aktivt for at styrke og udvikle lokalsamfundet i området, samt at styrke medlemmernes og borgernes lyst til at deltage bredt, aktivt og engageret i foreningslivet. Vores ønske er at samarbejde med vores omgivelser især andre foreninger i lokalområdet, fordi vi mener at sammen er vi større, stærkere og bedre.

Lene Porup - Formand for BFss

Formål

Gennem samarbejde arbejdes der aktivt for at styrke og udvikle lokalsamfundet i området, samt at styrke medlemmernes og borgernes lyst til at deltage bredt, aktivt og engageret i foreningslivet.

180 Husstande

Borgerforeningen er i blevet konstitueret den 8.6. 2017 og tæller 180 husstande. Vi arbejder på at få alle med, fordi vi er en forening for alle.

Mission

Vores ønske er at samarbejde med vores omgivelser især andre foreninger i lokalområdet, fordi vi mener at sammen er vi større, stærkere og bedre.

Vedtægter for BFSS

Formål

”Foreningens formål er at fremme Storvorde-Sejlflod områdets udvikling og sammenhold. Gennem samarbejde arbejdes der aktivt for at styrke og udvikle lokalsamfundet i området, samt at styrke medlemmernes og borgernes lyst til at deltage bredt, aktivt og engageret i foreningslivet”

Hjemsted

Storvorde-Sejlflod.

Optagelsesbetingelser

Alle der uegennyttigt viser interesse for at leve op til hele eller dele af formålsparagraffen.

Eksklusion

Hvis man modarbejder hele eller dele af formålsparagraffen, kan bestyrelsen træffe afgørelse om eksklusion.

Kontingent

Årligt kontingent:

Kontingentet er for hele husstanden og gælder det aktuelle kalenderår.
Kontingentet bestemmes efter indmeldelsestidspunktet således:
Indmeldelse i:
1. halvår – 100,-
2. halvår – 50,-
Unge på 12-17 år, der ikke er omfattet af et husstandsmedlemsskab: gratis .

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen herefter benævnt GF, GF er foreningens øverste myndighed.
Den afholdes en gang årligt i første kvartal.
Ordinær GF indkaldes 3 uger inden afholdelse, pr mail, på www.bfss.dk og på Facebook.
GF indkaldes 14 dage inden afholdelse, på mail og på foreningens hjemmeside, ved opslag i
borgerhus, samt gerne på Facebook.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden 8 dage før GF.
Eventuelt indkomne forslag udsendes pr mail, offentliggøres på foreningens hjemmeside og gerne
som opslag og gerne på Facebook senest 7 dage før GF. Disse forslag kan godkendes ved simpelt
flertal af de fremmødte stemmeberettigede, inklusiv brevstemmer.

Alle medlemmer på minimum 12 år er stemmeberettigede.

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab og forslag til budget forelægges til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af intern revisor
 8. Eventuelt

Ekstraordinær GF

Bestyrelsen eller mindst 33 % af medlemmerne kan indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling efter samme regler som for den ordinære Generalforsamling. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Forslag til afstemning

4. Eventuelt

Bestyrelse

Alle medlemmer på minimum 18 år kan stille op til bestyrelsen

 

Bestyrelsen skal bestå af:

 • Formand,
 • næstformand,
 • kasserer,
 • sekretær,
 • 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på dagen umiddelbart efter generalforsamlingen.

I lige år er næstformanden og kassereren på valg, og i ulige år er formanden og sekretæren på valg. Alle menige medlemmer er på valg hvert år

Bestyrelsen kan selv indsupplere medlemmer efter behov mellem generalforsamlinger, og eventuelt indsupplerede medlemmer er automatisk ude af bestyrelsen ved først kommende generalforsamling.

Regnskab og tegningsregler

Regnskab og tegningsregler

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af Formanden samt en af de følgende: Næstformand, Sekretær, Kasserer. Der må ikke være familierelation mellem de to underskrivere, ej heller må de være fra samme husstand. Regnskabsåret følger kalenderåret. Alle økonomiske transaktioner op til kr. 2000,- kan godkendes af ethvert bestyrelsesmedlem, når der samtidig er sikret dækning for udgiften hos kassereren. Beløb over kr. 2000,- kræver underskrifter af to bestyrelsesmedlemmer, dog mindst formand eller næstformand som den ene. Alle bilag til regnskabet underskrives af den/dem der godkender udgiften. Regnskaber for arrangementer der ikke styres via foreningsregnskabet, er undtaget fra bilagsreglen, men skal slutteligt underskrives af den regnskabsførende for arrangementet.

Revision

Revision

Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.

Regnskab skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revision.

Revisionen holder øje med at foreningens tegningsregler overholdes.

Referater

Referater

Alle referater fra alle refererede møder i borgerforeningens regi, skal lægges frit tilgængelige for alle medlemmer.

Alle referater sendes til sekretæren i pdf format.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 stemmer af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer inklusiv brevstemmer.

Opløsning

Opløsning

Opløsning af foreningen skal vedtages med mindst 2/3 stemmer af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, og på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuelle overskydende midler doneres på generalforsamlingen.

Kontakt BFSS